Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥ ㄅㄤ
Hanyu pinyin yī yán xīng bāng
Antonym 一言喪邦
Interpretation
語本《論語.子路》:「一言而可以興邦,有諸?」一句話可以使國家興盛。唐.劉禹錫〈唐故相國李公集紀〉:「古所謂一言興邦者,信哉!」

︿
Top