Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˋ ㄖㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄇㄣˊㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄚˊ ㄅㄨˋ ㄔㄨ
Hanyu pinyin yī zì rù gōng mén , jiǔ niú bá bù chū
Interpretation
(諺語)比喻訴狀或供詞進了衙門,就無法撤出或更改。《醒世姻緣傳》第四六回:「我見他說的話離了母,我恐怕他後來改了口,所以哄他叫寫個稟帖給我做了馮據,使他改不得口,只這他自己的狀子上好些別腳。一字入公門,九拔不出哩!」

︿
Top