Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄋㄨㄛˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ
Hanyu pinyin yī nuò qiān jīn
Antonym 言而無信輕諾寡信信口開河
Interpretation
語本《史記.卷一○○.季布傳》:「曹丘至,即揖季布曰:『楚人諺曰:「得黃百,不如得季布一諾」,足下何以得此聲於梁楚閒哉?』」形容承諾信用高,一旦許諾別人,必定做到。宋.楊萬里〈答隆興張尚書〉:「再有後日特剡之議,得玉求劍,敢萌此心,一諾千,益深謝臆。」《瓶梅》第五五回:「因為那歸的忙促,不曾叩府辭別。正在想著,不意一諾千,遠蒙員外記憶。」也作「一諾」。

︿
Top