Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˊ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄥˇ ㄒㄩㄥ
Hanyu pinyin áng shǒu tǐng xiōng
Interpretation
抬起頭部,挺起胸膛。形容精神飽滿,情緒振奮。如:「參加軍歌比賽的士兵個個首挺胸,引吭高歌。」

︿
Top