Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˋ ㄋㄧㄡˊ ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄘㄠˇ
Hanyu pinyin àn niú tóu chī bù dé cǎo
Interpretation
用強硬脅迫的手段是達不到目的的。《石點頭.卷一四.潘文字契合鴛鴦塚》:「眾友不道文子一諾無辭,一發不忿,畢竟按頭吃不得草,無可奈何。」

︿
Top