Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word (Mark Antony)
Bopomofo ㄉㄨㄥ ㄋㄧˊ
Hanyu pinyin ān dōng ní
Interpretation
人名。(西元前83~前30)羅馬政治家、雄辯家。西元前四十三年,與屋大維、雷比達組織三頭政治,治希臘以東之地。後被埃及女王克利奧佩特拉所迷惑,與屋大維戰,兵敗自殺。

︿
Top