Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄙㄨㄣ ㄎㄤ ㄧㄥˋ ㄒㄩㄝˇ
Hanyu pinyin sūn kāng yìng xuě
Interpretation
晉孫康因家貧,常利用雪光讀書。典出《文選.任昉.為蕭揚州薦士表》:「至乃集螢雪,編蒲緝柳。」唐.李善.注:「孫氏世錄曰:『孫康家貧,常雪讀書,清介,交遊不雜。』」後用以形容在困境中勤苦讀書。

︿
Top