Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄙㄢˋ ㄙㄢˋ
(變) ㄙㄢˋ ㄙㄚˋ
Hanyu pinyin sàn sànr
(變) sàn sàr
Interpretation
心。《紅樓夢》第八二回:「去罷,見見你老爺,回來兒去罷。」也作「誕」。

︿
Top