Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄞˇ ㄍㄢˇ ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ
Hanyu pinyin bǎi gǎn jiāo jí
Synonym 百感俱來
Interpretation
各種感受混雜在一起。比喻思緒混亂,感情複雜。如:「四十年睽違,一旦相見,真是百感交集啊!」也作「百端交集」。

︿
Top