Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄞˇ ㄌㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄍㄤ
Hanyu pinyin bǎi liàn chéng gāng
Interpretation
比喻人經不斷的磨練與考驗,終能成為有用的人物。如:「從小遭受許多的折磨,使他百成鋼,成就了一番事業。」

︿
Top