Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄋㄧㄢˋ ㄓㄨ ㄐㄩㄣˋ ㄅㄧㄥˋ
Hanyu pinyin bái sè niàn zhū jùn bìng
Interpretation
病名。一種黴菌病症。病原體是白色珠菌,常在人體的口腔、皮膚、胃腸道和生殖道,引起感染病症。

︿
Top