Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄗㄨㄢ ㄒㄧˋ ˊ ㄑㄧㄤˊ
Hanyu pinyin zuān xì yú qiáng
Interpretation
比喻偷竊的行為。參見「穴踰牆」條。宋.陳亮〈祭潘叔度文〉:「銓法非古也,而叔度不以資歷年勞從仕,此隙踰牆之賤而懼行己之無恥也。」

︿
Top