Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄖㄨㄣˋ ㄖㄨㄣˋ ㄕㄣ
Hanyu pinyin rùn wū rùn shēn
Interpretation
語本《禮記.大學》:「富潤屋,德潤身。」後用為恭賀新屋落成的題辭。

︿
Top