Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ
Hanyu pinyin rén lì yín háng
Interpretation
提供就業資訊及媒介服務的機構。性質類似傳統的「就業服務中心」。

︿
Top