Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄖㄣˊ ㄆㄚˋ ㄔㄨ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨ ㄆㄚˋ ㄈㄟˊ
Hanyu pinyin rén pà chū míng zhū pà féi
Interpretation
(諺語)人出了名,往往招來各種麻煩;豬長肥了,將很快被屠宰。如:「這件事只可私下做,可別太招搖,俗話說:『人怕出名豬怕肥』。還是小心一點的好。」也作「人怕出名豬怕壯」。

︿
Top