Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄕㄥ ㄑㄧㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧㄣ
Hanyu pinyin shēng qìng tóng yīn
Interpretation
樂聲相和。語出《詩經.小雅.鼓鍾》:「鼓瑟鼓琴,笙磬同音。」比喻人相處和諧。《舊唐書.卷六六.房玄齡等傳.贊曰》:「笙磬同音,惟房與杜。」

︿
Top