Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄕㄣˊ ˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ
Hanyu pinyin shén yí xīn kuàng
Interpretation
心情開朗,精神愉快。《紅樓夢》第四一回:「正值風清氣爽之時,那樂聲穿林度水而來,自然使人神怡心。」也作「神怡」。

︿
Top