Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄕㄣ ㄑㄧㄥ ㄧㄢˊ ㄨㄟˊ
Hanyu pinyin shēn qīng yán wéi
Interpretation
職位低微,言論主張不受重視。《後漢書.卷七六.循吏傳.孟嘗傳》:「臣前後七表言故合浦太守孟嘗,而身輕言微,終不蒙察。」也作「人微言輕」。

︿
Top