Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ
Hanyu pinyin shòu xiǎn zé rèn zhǔn bèi jīn
Interpretation
人壽保險業在營業年度屆滿時,依保險種類,將保戶所繳的保費提存起來,作為將來各種給付的基,稱為「壽險責任準備」。準備的提存比率,由財政部訂定,一般而言,保險期限愈短,準備提存的比率愈高。同時,另以保險法明文規定責任準備的運用範圍,以確保其安全性。

︿
Top