Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄛˋ
Hanyu pinyin bō lán zhuàng kuò
Synonym 洶湧澎湃
Interpretation
比喻氣勢的雄壯浩大。如:「這首曲子演奏起來的氣勢,波瀾壯闊,震懾全場。」也作「波路壯闊」。

︿
Top