Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˊ ㄋㄧㄡˊ ㄉㄠˋ
Hanyu pinyin shí niú dào
Interpretation
川、陝棧道之一。北起沔縣,過五丁關、寧強,至廣元。北魏.酈道元《水經注.沔水注》:「秦惠王欲伐蜀而不知道,作五石牛,以金置尾下,言能屎金。蜀王負力,令五丁引之成道。秦使張儀、司馬錯尋路滅蜀,因曰石牛道。」也稱為「金牛道」。

︿
Top