Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄐㄩ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ
Hanyu pinyin shī jū lóng xiàn
Interpretation
靜如死屍,動如遊龍。語本《莊子.在宥》:「故君子苟能無解其五藏,無擢其聰明,居而龍見,淵默而雷聲,神動而天隨,從容無為,而萬物炊累焉。」

︿
Top