Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄚˋ ㄈㄨˇ
Hanyu pinyin bà fǔ
Interpretation
諸侯或藩王的府邸。《南史.卷一九.謝裕傳》:「明帝輔政,以為驃騎諮議,領記事,掌府文筆。」《北齊書.卷三九.崔季舒傳》:「雖跡在魏朝,而心歸府。密謀大計,皆得預聞。」

︿
Top