Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄚˊ ㄕㄢ ㄕㄜˋ ㄕㄨㄟˇ
Hanyu pinyin bá shān shè shuǐ
Interpretation
形容走長遠路途的艱苦。如:「他跋山涉水,歷盡艱辛,找尋失散多年的雙親。」也作「跋涉山川」、「跋山涉川」。

︿
Top