Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄚˊ ㄒㄧ ㄓㄨㄛˊ ㄒㄧㄤˋ
Hanyu pinyin bá xī zhuó xiàng
Interpretation
、象皆為巨型獸,借喻為特出的人才。「拔擢象」比喻提拔特出人才。宋.王洋〈與丞相論鄭武子狀〉:「敕局數人,其間固有拔擢象見稱一時者,然而析理精微,旁通注意,鮮有如克。」

︿
Top