Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄨㄢˋ
Hanyu pinyin chéng qiān chéng wàn
Antonym 寥寥無幾
Interpretation
形容數量很多。如:「食物的殘渣引來成千成萬的螞蟻。」也作「成千累萬」。

︿
Top