Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄔㄚˋ ㄆㄟˋ
(變) ㄔㄚˋ ㄆㄜˋ
Hanyu pinyin chà pèir
(變) chà pèr
Interpretation
配置差錯,使物品不能成雙。如:「差配兒鞋」、「差配兒筷子」。

︿
Top