Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄔㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ
Hanyu pinyin chà bù shàng xià
Interpretation
實力相當,不相上下。如:「這兩支球隊的實力在伯仲之間,差不上下。」

︿
Top