Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄔㄚ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ
Hanyu pinyin chā zhī háo lí , shī zhī qiān lǐ
Interpretation
開始相差雖很微小,結果卻造成極大的錯誤。《舊唐書.卷二○○.朱泚等傳.史臣曰》:「蓋差之毫釐,失之千里,蛇螫不能斷腕,蟻穴所以壞隄。」元.高文秀《襄陽會》第一折:「俺父親差之毫釐,失之千里,掉在壕裡,簽了大腿。」也作「差若豪釐,繆以千里」。

︿
Top