Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄓㄥ ㄒㄧㄢ ㄎㄨㄥˇ ㄏㄡˋ
Hanyu pinyin zhēng xiān kǒng hòu
Interpretation
競相搶先而不肯落後。如:「搭乘公共汽車不爭先恐後,才能表現秩序之美。」也作「恐後爭先」。

︿
Top