Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄓㄠˋ ㄖㄨˊ ㄅㄞˊ ㄓㄡˋ
Hanyu pinyin zhào rú bái zhòu
Interpretation
光線把四周景物照耀得如同白天一樣明亮。《紅樓夢》第一三回:「只見府門洞開,兩邊燈籠照如白,亂烘烘人來人往,裡面哭聲搖山振岳。」

︿
Top