Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ
Hanyu pinyin zhì huì xíng dà lóu
Interpretation
一種利用電腦,將大樓設計成具有設備自動化、通訊自動化、辦公室自動化三大功能,以達居住舒適安全、通訊便利、辦公室人性化的標準。

︿
Top