Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˋ ㄋㄥˊ ㄧㄡ ˋ ˊ ㄊㄨㄥˊ
Hanyu pinyin zhì néng yōu yì ér tóng
Interpretation
能特高的兒童。商約在一百四十以上,其身體、動作、情緒、社會能力等也較一般兒童優異。

︿
Top