Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˊ ㄧㄝˋ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ
Hanyu pinyin zhí yè xùn liàn suǒ
Interpretation
招收社會上缺乏謀生技能的人,授以足供其立足社會的知識和技能,使其能自謀生活的訓練場所。

︿
Top