Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄒㄧㄥ
Hanyu pinyin xīng shī
Synonym 興兵出兵
Interpretation
出兵、帶兵出征。《史記.卷三二.齊太公世家》:「遂伐楚。楚成王興師問曰:『何故涉吾地?』」《三國演義》第七回:「便差黃蓋先來江邊,安排戰船,多裝軍器糧草,大船裝載戰馬,剋日興師。」

︿
Top