Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄒㄧㄣ ˊ ㄕㄣˊ ㄎㄨㄤˋ
Hanyu pinyin xīn yí shén kuàng
Interpretation
心情怡悅,神態爽朗豁達。《群音類選.官腔類.卷二三.泰和記.劉蘇州席上寫風情》:「幸青皇肯憐,故紅妝相向,心怡神,願效鸞凰。」也作「神怡」。

︿
Top