Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ
Hanyu pinyin xiǎo xīn jǐn shèn
Interpretation
為人處事、言談舉止非常慎重。《漢書.卷六八.霍光傳》:「出入禁闥二十餘年,小心謹慎,未嘗有過,甚見親信。」《初刻拍案驚奇》卷七:「那徐嶠小心謹慎,張果便隨嶠到東都,于集賢院安置行李。」也作「小心敬慎」。

︿
Top