Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄑㄩˇ ˋ
Hanyu pinyin qǔ cì
Interpretation
  1. 第。宋.蘇軾〈上神宗皇帝書〉:「若陛下多方包容,則人材取可用。」清.陳曾壽〈浣溪沙.花徑冥冥取行〉詞:「花徑冥冥取行,舊盟全負甚心情?」
  2. 、隨便。唐.皮日休〈襄州春遊〉詩:「等閒遇事成歌詠,取衝筵隱姓名。」《喻世明言.卷十二.眾名姬春風弔柳七》:「取梳妝,尋常言語,有得幾多姝麗?」

︿
Top