Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄑㄧㄢ ㄈㄤ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ
Hanyu pinyin qiān fāng wàn jì
Interpretation
費盡心思,用盡種種計謀。《敦煌變文集新書.卷三.降魔變文》:「若論肯賣,不諍價之高低;若死腰楔,方便直須下脫。千方萬計,不得不休。」也作「百計千方」、「千方百計」。

︿
Top